Твій світ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Твій світ » Інтимна зона » Явище - пізня цнота


Явище - пізня цнота

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Найчастіше до та­ких ситуацій при­во­дять ком­плек­си і батьківські уста­нов­ки, які впли­ва­ють на фор­му­ван­ня такої позиції, що спо­чат­ку дівчина бе­ре­же се­бе, а пізніше не мо­же підібрати парт­не­ра.

Це, зви­чай­но, по­час­ти пов'яза­но і з філософськими і релігійними по­гля­да­ми лю­ди­ни. У більш зрілому віці це загрожує пев­ни­ми про­бле­ма­ми.

Оскільки нині мод­но по­чи­на­ти ста­те­ве жит­тя ра­но, існують якісь ка­но­ни і критерії, ко­ли вва­жа­ють, що чим раніше жінка по­ча­ла ста­те­ве жит­тя, тим успішніше во­на бу­де зго­дом. Хо­ча зовсім не обов'яз­ко­во, що як­що жінка пізно починає ста­те­ве жит­тя, то у неї бу­дуть психологічні труднощі.

З ве­ли­ки­ми труд­но­ща­ми сти­ка­ють­ся дівчата з раннім ста­те­вим дозріванням, ко­ли во­ни всту­па­ють в зв'язок в 14 - 15 років, після чо­го їм до­сить склад­но зу­пи­ни­ти­ся на од­но­му об'єкті. Але як­що ситуація пе­ре­хо­дить межі 30-літнього віку, то найчастіше у жінок створюється психологічний бар'єр, який важ­ко пе­ре­сту­пи­ти, мо­жуть ви­ник­ну­ти про­бле­ми з по­бу­до­вою відносин з чоловіками.

У нинішньому суспільстві відсутність ста­те­во­го жит­тя до 25 років оцінюється як щось не­нор­маль­не.

З екранів телевізорів ми чуємо, що жи­ти без сек­су убо­го і не­при­пус­ти­мо. Вже не ка­жу­чи про те, що ми ба­чи­мо своїх ровесників і тих, хто мо­лод­ший, ко­лег по роботі і сусідів по під'їзду за­ко­ха­ни­ми, во­ни обнімаються і цілуються.

Здається, що все прос­то: прий­шов, по­ба­чив, переміг, ви­пов­ни­ло­ся 18 років - і по­тяг тут як тут. Насправді про­цес фор­му­ван­ня сек­су­аль­но­го по­тя­гу у дівчини про­хо­дить декілька етапів: почи- нається з платонічної фа­зи, потім настає еро­тич­ний по­тяг, і тільки при пра­виль­но­му про­ход­жен­ня цих етапів формується аде­кват­ний сек­су­аль­ний по­тяг.

У всіх дівчат це відбувається в різний час, ба­га­то чо­го за­ле­жить від то­го, як дівчину ви­хо­ву­ва­ли, що їй при­щеп­лю­ва­ли, чи не піддавалася во­на сексуальній агресії. Пережиті стре­си мо­жуть бу­ти при­чи­ною то­го, що вже до­рос­ла жінка уникає інтимних відносин.

На­пев­но, не вар­то йти на по­во­ду у нав'яза­них стереотипів, але і на­ма­га­ти­ся їх ла­ма­ти - спра­ва не­вдяч­на. Прос­то як­що ви не­зай­ма­на, не вар­то ро­би­ти цю інформацію над­бан­ням друзів і ко­лег.

Ви мо­же­те несподівано в приємній компанії або при впо­до­ба­но­му вам па­руб­ку по­чу­ти неприємні та їдкі уко­ли, яки­ми інші дівчата прос­то спро­бу­ють вас дис­кре­ди­ту­ва­ти.

Взагалі ста­тис­ти­ка го­во­рить, що 14 - 18 % дівчат у ве­ли­ких містах до 25 років за­ли­ша­ють­ся не­зай­ма­ни­ми, так що не вар­то за­сму­чу­ва­ти­ся і пе­ре­жи­ва­ти, у кожної лю­ди­ни свій час.

Нор­ма - ду­же умов­не по­нят­тя.

Як­що за нор­му бра­ти те, що вважає пра­виль­ним більшість, то бу­ти не­зай­ма­ною в 25 років по­га­но, а як­що при­слу­ха­ти­ся до самої се­бе, то мож­на знай­ти безліч при­чин і аргументів для то­го, щоб не поспішати всту­па­ти в зв'язок прос­то для га­лоч­ки. Не так важ­ли­во, ко­ли дівчина втрачає невинність, 17 або в 25 років, го­лов­не, щоб її пер­ший сек­су­аль­ний досвід був по­зи­тив­ним.

Але є й інша сто­ро­на медалі: 25 - 27 років слід вже за­мис­лю­ва­ти­ся про вибір парт­не­ра для се­рй­оз­них стосунків, сім'ї, на­род­жен­ня ди­ти­ни, а відсутність сек­су­аль­но­го по­тя­гу та інтересу до інтимного жит­тя - не ду­же хороші сиг­на­ли. У цьо­му разі вар­то спро­бу­ва­ти розібратися в ситуації і звер­ну­ти­ся до сек­со­ло­га або пси­хо­те­ра­пев­та.

Як­що дівчина не цікавиться сек­су­аль­ним ас­пек­том відносин, чоловіки мо­мен­таль­но це ска­ну­ють і втра­ча­ють до неї інтерес. Більш то­го, зустрівшись з до­рос­лою дівою, чоловіки зовсім не ду­ма­ють про те, що во­на чекає єдиного і ба­жа­но­го парт­не­ра, во­ни цинічно при­пи­су­ють їй ощадливість, холодність і навіть ба­жан­ня про­да­ти до­рож­че се­бе.

Взагалі індекс людсь­ко­го щас­тя ба­га­то в чо­му за­ле­жить від то­го, наскільки гармонійно розвинені всі сфе­ри жит­тя лю­ди­ни.

За­до­во­лен­ня сек­су­аль­но­го по­тя­гу - од­на з ба­зо­вих по­треб лю­ди­ни, то­му не вар­то за­кри­ва­ти очі на те, що ви не відчуваєте в собі цьо­го інстинкту.

Коріння мо­жуть йти да­ле­ко в ди­тинст­во, в мо- ральні прин­ци­пи, яки­ми за­прог­ра­му­ва­ли нас наші бать­ки, або прос­то бу­ти наслідком пер­шо­го сек­су­аль­но­го досвіду. Будь-яка крайність не­га­тив­но позначається і на здо­ров’ї жінки, і на її емоційному стані, і, як наслідок, на професійній кар'єрі.

Жінка – трудоголік, яка повністю скон­цент­ро­ва­на на роботі, і, на­впа­ки, да­ма, яка постійно бе­ре зо­ло­то в сек­су­аль­но­му марафоні, - це крайні про­яви, та й інша в стратегії поведінки ра­но чи пізно не­га­тив­но по­зна­чать­ся на соціальній реалізації.

Спра­ва в то­му, що пе­ре­роб­ки, вто­ма, відсутність емоційної та фізичної роз­ряд­ки не тільки не до­по­мо­жуть побудові кар'єри, а ста­нуть при­чи­ною хронічної вто­ми, а там і до син­дро­му професійного ви­го­рян­ня не­да­ле­ко.

Ба­га­то хто ду­ма­ють, що за­ли­ша­ю­чись не­зай­ма­ни­ми, во­ни ря­ту­ють се­бе від всіх інфекцій і за­хво­рю­вань, але це не вірно. Час­то до нас звер­та­ють­ся незаймані з скар­га­ми на виділення, біль, свербіж та інші симп­то­ми. Ад­же ста­те­во­го кон­так­ту не бу­ло.

При обстеженні ми зна­хо­ди­мо у них і поліпи цервікального ка­на­лу, і кон­ди­ло­ма­тоз, і ектопію ший­ки мат­ки, і хронічний ендоцервікоз, й інші за­хво­рю­ван­ня, хо­ча в літературі всі ці про­бле­ми пов’язу­ють з інфекціями, що пе­ре­да­ють­ся ста­те­вим шля­хом. Та­ким чи­ном тільки са­ма жінка для се­бе мо­же вирішити це делікатне пи­тан­ня.

Про­те по­чи­на­ти ста­те­ве жит­тя кра­ще у свідомому віці, оскільки ранній по­ча­ток ста­те­во­го жит­тя мо­же по­зна­чи­ти­ся не тільки на психічному, але і на фізичному здо­ров'ї.

Джерело

0

2

Бытует мнение, что современная молодежь очень рано (примерно в 14-15 лет) приобретает первый сексуальный опыт, и потому хорошо разбирается в сексе. Это не совсем верно. Что касается девочек, то в столь раннем возрасте начинают сексуальную жизнь немногие: всего 15-18% жительниц крупных городов, да и то лишь для того, чтобы «попробовать». Фактически это не столько секс, сколько эксперимент, не приносящий чувственного наслаждения. Первый опыт нужен молоденьким девушкам для того, чтобы убедиться: они способны нравиться, пробуждать влечение. После чего они надолго успокаиваются, поскольку для начала настоящей интимной жизни еще не созрели. Да и их юные партнеры, как показывают психологические исследования, обычно отстраняются от своих подружек и под какими-либо предлогами прекращают сексуальные отношения.

Основная же масса российских девушек, живущих в городах, начинает сексуальную жизнь между 17,5 и 20 годами: летом после окончания школы, на первом или втором курсе института или колледжа. К 21-22 годам средняя горожанка обладает определенным сексуальным опытом: у нее уже были два-три относительно постоянных партнера. А вот 17-18 % москвичек и жительниц других крупных российских городов «задерживаются в девушках» до 25-27 лет. Исследования сексологов показывают, что и после начала интимной жизни их чувственность развивается достаточно медленно: в ближайшие год-два половые контакты не приносят особой радости ни им самим, ни их партнерам.

Нередко «поздние» женщины остаются в одиночестве: только 15-17 % из тех, кто начал интимную жизнь в относительно зрелом возрасте, выходят замуж. Интересно, что подобная закономерность наблюдается не только в России, но во всех развитых странах. Мужчины почему-то испытывают недоверие к тем представительницам прекрасного пола, которые начали заниматься сексом лишь в 25-27 лет. Осознанно и неосознанно их подозревают в холодности, расчетливости, коварстве.

Американский психолог Дэвид Лестер с помощью исследования, проведенного под гипнозом, обнаружил, что мужчины, встречающиеся с «поздними» женщинами, не собираются связывать с ними свою жизнь, подозревая их в неискренности и нечестности. Они считали, что их подруги просто симулируют наличие девствености, чтобы устроить свою личную жизнь. Вероятно, главная причина — ассоциации с подростковым возрастом, когда мальчиков переполняет сексуальное влечение, а подружки их отвергают. Поэтому женщины, у которых надо просить ласк, вызывают недобрые чувства. Кроме того, мужчины бессознательно стараются избегать любого, даже делового общения с представительницами слабого пола, которых они подозревают в несексуальности. Для мужчин секс настолько важен и значим, что те, кто относится к нему отстраненно, воспринимаются как существа непонятные или не заслуживающие внимания. А «поздние» женщины всегда считались недостаточно сексуальными — именно потому они, якобы, и задерживались в девушках.

Несколько лет назад авторитетный сексологический центр имени А.Кинзи провел исследования женщин, которые в зрелом возрасте получают от интимных отношений максимальное наслаждение, у которых высокая потребность в сексе сочетается с раскованностью, а оргазменная разрядка наступает многократно.

Каково же было удивление исследователей, когда среди этих «ярко сексуальных женщин», почти половина (41-43 %) оказались «поздними», начавшими интимную жизнь после 25 лет. Сексологи сами не могли поверить полученным результатам: ведь одним из самых популярных сексологических советов у врачей из множества стран и различных научных школ был один - начинать интимную жизнь не позже 19-21 года, потому что иначе притупляется чувственность.

Впрочем, у девушек, начинающих половую жизнь позже своих сверстниц, возможны определенные психологические затруднения, связанные с малозаметным, но ощутимым и постоянным давлением со стороны подруг и окружающих. В период затянувшейся девственности девушки часто переживают подавленность, употребляют в четыре раза больше транквилизаторов и антидепрессантов, чем те, кто уже «вошел» в интимную жизнь.
Загадка поздней сексуальности

Хотя некоторые женщины, поздно начавшие сексуальную  жизнь, просто медленнее развиваются гормонально и психологически, постепенно достигая нормы, часть из них уже с подросткового возраста испытывает довольно сильное сексуальное влечение.

В глубине души эти девушки понимают, что носят в себе незаурядную чувственность, и если они начнут сексуальную жизнь в 18-19 лет, это захватит их целиком и полностью. Они осознают, что, отдавшись партнеру, не смогут контролировать свою чувственность, нормально учиться, закончить институт, стать специалистом. И полусознательно выбирают тактику полного воздержания — до тех пор, пока станут достаточно зрелыми, чтобы держать свою мощную сексуальность под контролем. Случается, что даже начав интимную жизнь в зрелом возрасте, "поздние" женщины не могут сдержать свою чувственность — природа оказывается сильнее. Если они выходят замуж или обзаводятся постоянным другом, то обнаруживают склонность к импульсивным сексуальным связям, часто разрушающим их союз. Но вопреки прогнозам и ожиданиям, со временем они становятся замечательными чувственными женщинами, приносящими эмоциональную и сексуальную радость себе и мужчинам.

Джерело

0


Вы здесь » Твій світ » Інтимна зона » Явище - пізня цнота


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC